Nachfertigungen: NVA-Kaffetasse,NVA Offiziersdolch, NVA Generalsdolch, NVA Makarov, NVA Erkennungsmarke und vieles mehr!